Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(τρίτο τμήμα)

της 5ης Δεκεμβρίου 2012

Υπόθεση F‑76/11

Diana Grazyte

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Αποδοχές — Επίδομα αποδημίας — Προϋπόθεση του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ — Δεκαετία αναφοράς — Χρονικό σημείο ενάρξεως — Χρονικό σημείο λήξεως — Μη συνυπολογισμός των περιόδων υπηρεσίας σε διεθνή οργανισμό — Κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία η D. Grazyte ζητεί, κατ’ ουσίαν, να ακυρωθεί, η απόφαση του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO), της 25ης Αυγούστου 2010, περί μη χορηγήσεως στην προσφεύγουσα του επιδόματος αποδημίας.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά έξοδά της και τα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής.

Περίληψη

1.      Υπαλληλικές προσφυγές — Πλήρης δικαιοδοσία — Χρηματικές διαφορές κατά το άρθρο 91, παράγραφος 1, του ΚΥΚ — Έννοια — Προσφυγή με αίτημα να υποχρεωθεί ένα θεσμικό όργανο να καταβάλει επίδομα αποδημίας — Εμπίπτει

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 1)

2.      Υπάλληλοι — Υπαλληλικές προσφυγές — Πλήρης δικαιοδοσία — Χρηματικές διαφορές κατά το άρθρο 91, παράγραφος 1, του ΚΥΚ — Έννοια — Προσφυγή με αίτημα να υποχρεωθεί ένα θεσμικό όργανο να καταβάλει επίδομα αποδημίας — Εμπίπτει

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα VII, άρθρο 4 § 1, στοιχείο β΄· Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρο 21)

3.      Υπάλληλοι — Αποδοχές — Επίδομα αποδημίας — Προϋποθέσεις χορηγήσεως — Έκτακτος υπάλληλος που έχει την ιθαγένεια του κράτους μέλους διορισμού — Συνήθης κατοικία εκτός του κράτους αυτού κατά την περίοδο αναφοράς — Καθορισμός του χρονικού σημείου ενάρξεως της εν λόγω περιόδου — Μη συνυπολογισμός των περιόδων υπηρεσίας σε κράτος ή διεθνή οργανισμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα VII, άρθρο 4 § 1, στοιχείο β΄· Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, άρθρο 21)

1.      Προσφυγή με αίτημα να υποχρεωθεί ένα θεσμικό όργανο στην καταβολή επιδόματος αποδημίας και αντισταθμιστικών τόκων πρέπει να λογίζεται ως έχουσα το ίδιο αντικείμενο με προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης κατά αποφάσεως του Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων περί μη χορηγήσεως στον ενδιαφερόμενο επιδόματος αποδημίας, καθόσον στις χρηματικές διαφορές, η αρμοδιότητα πλήρους δικαιοδοσίας την οποία απονέμει στον κοινοτικό δικαστή το άρθρο 91, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, του παρέχει την εξουσία να δίνει στις διαφορές που του υποβάλλονται πλήρη λύση, δηλαδή να αποφαίνεται επί του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του υπαλλήλου, εκτός αν αναθέσει στο εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο, και υπό τον έλεγχο του, την εκτέλεση κάποιου μέρους της αποφάσεως, υπό τους συγκεκριμένους όρους που ο ίδιος καθορίζει.

(βλ. σκέψη 25)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 18 Δεκεμβρίου 2007, C‑135/06 P, Weißenfels κατά Κοινοβουλίου, σκέψη 67

2.      Οι διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ έχουν την έννοια ότι, όταν ένα άτομο που ζητεί να λάβει επίδομα αποδημίας έχει εργαστεί για πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, η ημερομηνία λήξεως της περιόδου αναφοράς είναι εκείνη της αναλήψεως καθηκόντων εκ μέρους του ατόμου αυτού στη χρονικά τελευταία υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση εκτάκτου υπαλλήλου δυνάμει της οποίας ζητείται το επίδομα αποδημίας.

(βλ. σκέψη 46)


Παραπομπή:

ΔΕΕ: 24 Ιανουαρίου 2008, C‑211/06 P, Adam κατά Επιτροπής, σκέψεις 38 και 39

3.      Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς την οποία προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ, κατ’ αναλογίαν προς τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ, κάθε περίοδος κατά την οποία ένα άτομο ασκεί καθήκοντα στην υπηρεσία κράτους ή διεθνούς οργανισμού πρέπει να μη λαμβάνεται υπόψη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το γεγονός της ασκήσεως καθηκόντων στην υπηρεσία κράτους ή διεθνούς οργανισμού δεν στερεί τον ενδιαφερόμενο από το δικαίωμα να λάβει επίδομα αποδημίας, το χρονικό σημείο όμως ενάρξεως της περιόδου αναφοράς πρέπει να μετατίθεται αναλόγως, προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο ενδιαφερόμενος πέρασε όντως δέκα έτη εκτός του ευρωπαϊκού εδάφους του κράτους του οποίου έχει ή είχε την ιθαγένεια, χωρίς να εργάζεται κατά τη διάρκεια των δέκα αυτών ετών στην υπηρεσία κράτους ή διεθνούς οργανισμού.

Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ δεν περιλαμβάνει καμία ένδειξη βάσει της οποίας να μπορεί να υποστηριχθεί ότι, προκειμένου περί του προσδιορισμού του σημείου ενάρξεως περιόδου αναφοράς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι περίοδοι δραστηριοτήτων στην υπηρεσία κράτους ή διεθνούς οργανισμού.

(βλ. σκέψεις 50 και 51)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 25 Σεπτεμβρίου 2007, F‑108/05, Cavallaro κατά Επιτροπής, σκέψη 74