Language of document : ECLI:EU:F:2012:187

EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOLS DOM
(tredje avdelningen)

den 12 december 2012

Mål F‑77/11

Kris Van Neyghem

mot

Europeiska unionens råd

“Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Befordringsförfarandet 2007 – Beslut att inte befordra – Ogiltigförklaring – Verkställande – Ny jämförelse av kvalifikationer”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Kris Van Neyghem har yrkat att beslutet att inte befordra honom till lönegrad 7 i tjänstegruppen för assistenter (AST) i befordringsförfarandet 2007, vilket antogs av Europeiska unionens råd den 1 oktober 2010 efter en ny jämförelse av kvalifikationer i syfte att verkställa tribunalens dom av den 5 maj 2010 i mål F-53/08, Bouillez m.fl. mot rådet (nedan kallad domen av den 5 maj 2010), ska ogiltigförklaras och att skadestånd ska utbetalas för den ideella och materiella skada som han anser sig ha lidit till följd av beslutet.

Avgörande: Talan ogillas. Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av Kris Van Neyghems rättegångskostnader. Kris Van Neyghem ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader.Sammanfattning

Tjänstemän – Befordran – Jämförelse av kvalifikationer – Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 45)

Tillsättningsmyndigheten har, vid jämförelsen av de kvalifikationer som ska beaktas vid ett beslut om befordran enligt artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, ett mycket stort utrymme för skönsmässig bedömning,

Tillsättningsmyndigheten har ett särskilt stort utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på den vikt som den tillmäter var och ett av de tre kriterier som anges i artikel 45.1 i tjänsteföreskrifterna eftersom bestämmelserna häri inte utesluter att nämnda kriterier vägs mot varandra.

Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning är likväl begränsat med hänsyn till kravet på att jämförelsen av de berörda ska företas opartiskt och med omsorg, i tjänstens intresse och i enlighet med likabehandlingsprincipen. I praktiken ska granskningen göras på lika grund och utifrån jämförbara informationskällor.

Även domstolsprövningen ska begränsas till en prövning av huruvida administrationen, med hänsyn till de tillvägagångssätt och skäl som kan ha lett fram till dess bedömning, har hållit sig inom gränser som inte kan kritiseras och inte har använt sin befogenhet på ett uppenbart felaktigt sätt.

(se punkterna 38–41)

Hänvisning till

Tribunalen: 15 september 2005, Casini mot kommissionen, T‑132/03, punkt 52 och där angiven rättspraxis.

Personaldomstolen: 24 mars 2011, Canga Fano mot rådet, F‑104/09, punkt 68, som överklagats till tribunalen, mål T‑281/11 P; 28 september 2011, AC mot rådet, F‑9/10, punkt 14