Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2021 г. — Kubara/EUIPO (good calories)

(Дело T-602/21)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Kubara sp. z o.o. (Ченстохова, Полша) (представител: A. Suskiewicz, radca prawny)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „good calories“ — заявка за регистрация № 18 193 512

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 14 юли 2021 г. по преписка R 2167/2020-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания и на принципа на правна сигурност, като се има предвид, че EUIPO е регистрирала като марки знаците „Fit calories“ и „GREEN CALORIES“,

неизвършване на пълен анализ от страна на първи апелативен състав на EUIPO по отношение на списъка на стоките и услугите, за които е отказана регистрация на спорния знак.

____________