Language of document :

Sag anlagt den 20. september 2021 – Kubara mod EUIPO (good calories)

(Sag T-602/21)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polen) (ved radca prawny A. Suskiewicz)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket good calories – registreringsansøgning nr. 18 193 512

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 14. juli 2021 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 2167/2020-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og af retssikkerhedsprincippet i betragtning af, at EUIPO har registreret tegnene »Fit calories« og »GREEN CALORIES« som EU-varemærker

Første Appelkammer ved EUIPO har ikke foretaget en fuldstændig prøvelse af fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, for hvilke registreringen af det omtvistede tegn er blevet afslået.

____________