Language of document :

Žaloba podaná 20. septembra 2021 – Kubara/EUIPO (good calories)

(vec T-602/21)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: A. Suskiewicz, radca prawny)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie good calories – prihláška č. 18 193 512

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. júla 2021 vo veci R 2167/2020-1

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie zásady legitímnej dôvery a zásady právnej istoty tým, že EUIPO zapísal označenia „Fit calories“ a „GREEN CALORIES“ ako ochranné známky Spoločenstva,

nevykonanie úplnej analýzy zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré bol zamietnutý zápis napadnutej ochrannej známky, prvým odvolacím senátom EUIPO.

____________