Language of document :

Решение на Общия съд от 22 юни 2022 г. — Kubara/EUIPO (good calories)

(Дело T-602/21)1

(Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „good calories“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Kubara sp. z o.o. (Честохова, Полша) (представител: A. Suskiewicz, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: D. Walicka)

Предмет

С жалбата си на основание член 263 ДФЕС жалбоподателят иска отмяна на решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 14 юли 2021 г. (преписка R 2167/2020-1)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Kubara sp. z o.o. да заплати съдебните разноски.

____________

1     ОВ C 462, 15.11.2021 г.