Language of document :

Rettens dom af 22. juni 2022 – Kubara mod EUIPO (good calories)

(Sag T-602/21) 1

[EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærket good calories – absolutte registreringshindringer – mangel på fornødent særpræg – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001 – retssikkerhed – berettiget forventning]

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polen) (ved advokat A. Suskiewicz)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Med sit søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF har sagsøgeren nedlagt påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. juli 2021 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2167/2020-1).

Konklusion

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

Kubara sp. z o.o.betaler sagsomkostningerne.

____________

1     EUT C 462 af 15.11.2021.