Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 22 czerwca 2022 r – Kubara/EUIPO (good calories)

(Sprawa T-602/21)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego good calories – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polska) (przedstawiciel: radca prawny A. Suskiewicz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 14 lipca 2021 r. (sprawa R 2167/2020-1).

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Kubara sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 462 z 15.11.2021.