Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 7. marca 2017 – Dunai Zsuzsanna/ERSTE Bank Hungary Zrt.

(vec C-118/17)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Budai Központi Kerületi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Dunai Zsuzsanna

Žalovaná: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Prejudiciálne otázky

Má sa bod 3 [výroku] rozsudku vydaného Súdnym dvorom vo veci C-26/13 chápať v tom zmysle, že vnútroštátny súd môže tiež napraviť neplatnosť podmienky zmluvy uzavretej medzi podnikateľom a spotrebiteľom, a to vtedy, keď je v rozpore s ekonomickými záujmami spotrebiteľa?

Je v súlade s právomocou udelenou Európskej únii s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj so základnými zásadami práva Únie, a to zásadou rovnosti pred zákonom, zásadou zákazu diskriminácie a práva na účinný súdny prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, aby parlament členského štátu zákonom upravil zmluvy uzatvárané medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi podľa súkromného práva, ktoré patria do podobných kategórií?

2a.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: Je v súlade s právomocou udelenou Európskej únii s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj so základnými zásadami práva Únie, a to zásadou rovnosti pred zákonom, zásadou zákazu diskriminácie a právom na účinný súdny prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, aby parlament členského štátu na účely ochrany spotrebiteľov zákonom upravil rôzne časti úverových zmlúv vyjadrených v cudzej mene, čím však vyvoláva účinok, ktorý je v rozpore s oprávnenými záujmami ochrany spotrebiteľov, keďže úverová zmluva zostáva po zmenách a doplneniach v platnosti a spotrebiteľ je povinný naďalej znášať finančné bremeno spojené s kurzovým rizikom?

V súvislosti s obsahom zmlúv uzavretých medzi podnikateľom a spotrebiteľom, je v súlade s právomocou udelenou Európskej únii s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj so základnými zásadami práva Únie, a to právom na účinný súdny prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, aby rada pre zjednocovanie najvyššej súdnej inštancie členského štátu usmerňovala judikatúru konajúceho súdu vo všetkých záležitostiach občianskeho práva prostredníctvom „rozhodnutí vydaných v záujme jednotného výkladu ustanovení práva“?

3a.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: Je v súlade s právomocou udelenou Európskej únii s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj so základnými zásadami práva Únie, a to právom na účinný súdny prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, aby rada pre zjednocovanie najvyššej súdnej inštancie členského štátu usmerňovala judikatúru konajúceho súdu vo všetkých záležitostiach občianskeho práva prostredníctvom „rozhodnutí vydaných v záujme jednotného výkladu ustanovení práva“ v prípadoch, keď vymenovanie členov rady pre zjednocovanie spomedzi sudcov nebolo transparentné a neuskutočnilo sa podľa vopred stanovených pravidiel, keď konanie pred uvedenou radou nie je verejné a keď sa nemožno dodatočne oboznámiť s uskutočneným konaním, čiže s použitými odbornými stanoviskami a právnymi teóriami a s tým, ako hlasovali jednotliví členovia (súhlasný alebo nesúhlasný názor)?

____________