Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 14. märtsi 2019. aasta otsus (Budai Központi Kerületi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Zsuzsanna Dunai versus ERSTE Bank Hungary Zrt

(kohtuasi C-118/17)1

(Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Direktiiv 93/13/EMÜ – Artikli 1 lõige 2 – Artikli 6 lõige 1 – Välisvaluutapõhine laenuleping – Kursivahe – Tühiseks tunnistatud ebaõiglase tingimuse asendamine õigusnormi sättega – Valuutarisk – Lepingu edasikehtimine pärast ebaõiglase tingimuse tühistamist – Riigisisene õiguse ühtse tõlgendamise süsteem)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budai Központi Kerületi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Zsuzsanna Dunai

Kostja: ERSTE Bank Hungary Zrt

Resolutsioon

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega

ei ole vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, mis takistavad vaidlust lahendaval kohtul rahuldada nõue tühistada laenuleping valuutakursi vahet puudutava ebaõiglase tingimuse tõttu, nagu on kõne all põhikohtuasjas, kui niisuguse tingimuse ebaõiglaseks tunnistamine võimaldab taastada sellise õigusliku ja faktilise olukorra, milles tarbija oleks olnud ilma selle ebaõiglase tingimuseta, ja

on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, mis niisuguses olukorras, nagu on käsitlusel põhikohtuasjas, takistavad vaidlust lahendaval kohtul rahuldada nõue tühistada laenuleping valuutariski puudutava ebaõiglase tingimuse tõttu, kui on tuvastatud, et see tingimus on ebaõiglane ja et leping ei saa ilma nimetatud tingimuseta kehtida.

Direktiiviga 93/13 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 ei ole vastuolus see, kui liikmesriigi kõrgeim kohus võtab ühetaolise tõlgendamise tagamiseks vastu siduvaid otsuseid selle kohta, kuidas rakendada nimetatud direktiivi, tingimusel et need ei takista pädeval kohtul tagamast nimetatud direktiivis ette nähtud õigusnormide täielikku toimet ning tagamast tarbijatele tõhus õiguskaitsevahend, selleks et kaitsta oma õigusi, mis võivad nende jaoks neist tuleneda, ega pöördumast selleks eelotsusetaotlusega Euroopa Kohtu poole, mida tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtul siiski kontrollida.

____________

1 ELT C 221, 10.7.2017.