Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 3.3.2022 – A. G. v. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

(Asia C-162/22)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A. G.

Vastapuoli: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Ennakkoratkaisukysymys

Onko henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY1 15 artiklan 1 kohta, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 11 artiklan sekä 52 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että siinä kielletään toimivaltaisia viranomaisia käyttämästä sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien säilyttämiä tietoja, jotka voivat antaa tietoja sähköisen viestintävälineen käyttäjästä ja tämän harjoittamasta viestinnästä, korruptioon liittyvien virkavirheiden tutkinnassa riippumatta siitä, onko oikeus saada näitä tietoja myönnetty yksittäistapauksessa vakavan rikollisuuden torjumiseksi ja yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien vakavien uhkien ehkäisemiseksi?

____________

1 EUVL 2002, L 201, s. 37.