Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 9 декември 2008 г. - Efstathopoulos/Европейски парламент

(Дело F-144/07)1

(Публична служба - Бивши срочно наети служители - Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2689/95 - Обезщетение при освобождаване от работа - Вземане предвид на премия за производителност при определяне на размера на получените брутни доходи в рамките на новите функции)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: S. Efstathopoulos (Chalandri, Гърция) (представители: N. Korogiannakis и M. Michi, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: A. Lukošiūtė и A. Troupiotis)

Предмет

Отмяна на решението на Парламента от 18 април 2007 г., довело до намаляване на пенсията на жалбоподателя за осигурителен стаж и до възстановяване на платени в повече суми.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 92, 12.04.2008 г., стр. 50.