Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 november 2008 - Bosman / Raad

(Zaak F-145/07)1

(Openbare dienst - Voormalig arbeidscontractant - Ouderdomspensioen - Kostwinnerstoelage - Artikel 109, lid 3, RAP)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Pierre Bosman (Lebbeke, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en P. Gennari Curlo, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en I. Šulce, gemachtigden)

Voorwerp

Ambtenaren - Nietigverklaring van het individueel besluit van 28 februari 2007 houdende weigering om bij de berekening van de ouderdomspensioenrechten op basis van artikel 109, lid 3, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen de kostwinnerstoelage toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Bosman zal alle kosten dragen, dat wil zeggen zijn eigen kosten alsook die van de Raad van de Europese Unie.

____________

1 - PB C 79 van 29.3.2008, blz. 38.