Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 23. decembra 2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/C, B

(vec C-704/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Odporcovia v odvolacom konaní: C, B

Prejudiciálna otázka

Stanovuje právo Únie, a najmä článok 15 ods. 2 smernice o návrate (2008/115/ES)1 a článok 9 smernice o prijímaní (2013/33/EÚ)2 v spojení s článkom 6 Charty základných práv Európskej Únie (Ú. v. EÚ C 303, 2007, s. 1) povinnosť vykonať preskúmanie z úradnej moci v tom zmysle, že súd je povinný z vlastného podnetu (ex officio) posúdiť, či sú splnené všetky podmienky pre zaistenie, vrátane podmienok, ktorých splnenie cudzinec nenamietal, hoci mal takúto možnosť?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 96).