Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 21 december 2020 – W.G. mot Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Mål C-697/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: W.G.

Motpart: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Tolkningsfrågor

Ska bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 , i ändrad lydelse, och särskilt artiklarna 9, 295 och 296, tolkas så, att de utgör hinder för nationell praxis, vilken grundar sig på artikel 15.4 i lag av den 11 mars om skatt på varor och tjänster (Dz. U. 2011 nr 177, pos. 1054, i ändrad lydelse), enligt vilken det inte är möjligt att behandla makar som enskilda beskattningsbara personer i mervärdesskattehänseende när dessa inom ramen för ett jordbruksföretag bedriver jordbruksverksamhet med användning av tillgångar som utgör deras gemensamma egendom?

Har det någon betydelse för svaret på den första frågan att den ena makens val att verksamheten ska omfattas av den normala mervärdesskatteordningen, enligt nationell praxis, medför att den andra maken förlorar sin ställning som schablonbeskattad jordbrukare?

Är det av betydelse för svaret på den första frågan att det är möjligt att klart åtskilja de tillgångar som var och en av makarna använder separat och självständigt för att bedriva den ekonomiska verksamheten?

____________

1     EUT  L 347, 2006, s. 1.