Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven kasatsionen sad (Bulgaaria) 5. novembril 2020 – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad versus TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

(kohtuasi C-581/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varhoven kasatsionen sad

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Vastustaja: TOTO S.p.A - Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/121 artiklit 1 tuleb tõlgendada nii, et menetlust nagu käesolevas eelotsusetaotluses kirjeldatu tuleb käsitleda täies ulatuses või osaliselt tsiviil- või kaubandusasjana selle määruse artikli 1 lõike 1 tähenduses?

2.    Kas pärast õiguse kasutamist esitada taotlus ajutiste meetmete/kaitsemeetmete kohaldamiseks, mille suhtes on põhiasja lahendav kohus otsuse juba teinud, tuleb lugeda, et kohtul, kellele esitatakse taotlus esialgse õiguskaitse kohaldamiseks samal alusel ja vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/12 artiklile 35, ei ole pädevust alates hetkest, mil esitatakse tõendid, et põhiasja lahendav kohus on selle kohta lahendi teinud?

3.    Kui vastustest kahele esimesele eelotsuse küsimusele tuleneb, et pädev on kohus, kelle poole pöörduti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/12 artiklile 35, siis kas sellisel juhul tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/12 artiklis 35 sätestatud tingimusi kaitsemeetmete kohaldamiseks tõlgendada autonoomselt? Kas õigusnorm tuleb jätta kohaldamata, kui see nagu käesoleval juhul ei luba kaitsemeetme kohaldamist avaliku sektori asutuse suhtes?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT 2012, L 351, lk 1).