Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven kasatsionen sad (Bulgarien) den 5 november 2020 – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Republiken Polens finansministerium, företrätt av Generaldirektören för riksvägar och motorvägar) mot TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

(Mål C-581/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven kasatsionen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Republiken Polens finansministerium, företrätt av Generaldirektören för riksvägar och motorvägar)

Motpart: TOTO S.p.A – Costruzioni Generali, Vianini Lavori S.p.A

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/12(1 ) tolkas så, att en talan som den som avses i förevarande begäran om förhandsavgörande i sin helhet eller delvis ska anses höra till privaträttens område i den mening som avses i artikel 1.1 i nämnda förordning?

2.    Om en part har utövat rätten att ansöka om interimistiska åtgärder/säkerhetsåtgärder och domstolen som är behörig att pröva målet i sak redan har meddelat ett beslut rörande denna ansökan, ska då den domstol vid vilken en ansökan om interimistiska åtgärder på samma grund och enligt artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/12 har ingetts, förklaras vara obehörig från den tidpunkt då uppgifter framkommer som visar att domstolen som är behörig att pröva målet i sak har meddelat ett avgörande rörande denna ansökan?

3.    Ska villkoren för att besluta om säkerhetsåtgärder enligt artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/12 ges en självständig tolkning för det fall att det framgår av svaren på de två första tolkningsfrågorna att den domstol vid vilken en ansökan enligt artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/12 har lämnats in är behörig? Ska en bestämmelse som i ett fall som det förevarande innebär att det inte är möjligt att besluta om en säkerhetsåtgärd mot ett offentligt organ lämnas utan avseende?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).