Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 6 октомври 2021 г. (преюдициално запитване от Върховен касационен съд (България) — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/TOTO SpA - Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

(Дело C-581/20)1

(Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 1, параграф 1 — Граждански и търговски дела — Член 35 — Временни, включително обезпечителни, мерки — Иск, основан на договор за изграждане на обществен скоростен път, сключен между държавно учреждение и две частноправни дружества — Молба за допускане на обезпечителни мерки за неустойките и гаранциите по този договор — Решение по обезпечително производство, вече постановено от компетентния по съществото на делото съд)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен касационен съд (България)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Ответници: TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

Диспозитив

Член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че искане за допускане на обезпечителни мерки — предявено и разглеждано по общия ред пред съд на държава членка и отнасящо се за неустойки по договор за изграждане на обществен скоростен път, сключен след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, по която възложителят е държавно учреждение — попада в обхвата на понятието „граждански и търговски дела“ по смисъла на тази разпоредба.

Член 35 от Регламент № 1215/2012 трябва да се тълкува в смисъл, че съд на държава членка, сезиран с молба за допускане на временни, включително обезпечителни, мерки на основание на тази разпоредба, не е длъжен да се счита за некомпетентен, ако съдът на друга държава членка, който е компетентен по съществото на спора, вече се е произнесъл по молба със същия предмет, на същото основание и между същите страни.

Член 35 от Регламент № 1215/2012 трябва да се тълкува в смисъл, че молба за допускане на временни, включително обезпечителни, мерки следва да се разгледа по правото на държавата членка на сезирания съд и че не противоречи на национална правна уредба, която не допуска обезпечение на иск за парично вземане срещу държавата или държавно учреждение.

____________

1     ОВ C 28, 25.1.2021 г.