Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 6. oktober 2021 – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad mod TOTO SpA - Costruzioni Generali og Vianini Lavori SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) – Bulgarien)

(Sag C-581/20) 1

(Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i civile sager – forordning (EU) nr. 1215/2012 – artikel 1, stk. 1 – det civil- og handelsretlige område – artikel 35 – foreløbige, herunder sikrende, retsmidler – søgsmål støttet på en kontrakt om konstruktion af en offentlig motorvej indgået mellem en offentlig myndighed og to privatretlige selskaber – anmodning om foreløbige forholdsregler i forbindelse med bodsbetaling og de garantier, der følger af denne kontrakt – afgørelse om foreløbige forholdsregler, som allerede er truffet af en ret, der har kompetence med hensyn til sagens realitet)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Sagsøgte: TOTO SpA - Costruzioni Generali og Vianini Lavori SpA

Konklusion

Artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at et søgsmål om foreløbige forholdsregler, der er anlagt og behandles efter de almindelige retsregler ved en ret i en medlemsstat, og som vedrører bodsbetaling i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt om konstruktion af en motorvej, der er indgået efter en udbudsprocedure, hvor den ordregivende myndighed er en offentlig myndighed, henhører under begrebet »det civil- og handelsretlige område« som omhandlet i denne bestemmelse.

Artikel 35 i forordning nr. 1215/2012 skal fortolkes således, at en ret i en medlemsstat, for hvilken der er indbragt en anmodning om foreløbige, herunder sikrende, retsmidler i henhold til denne bestemmelse, ikke er forpligtet til at erklære sig inkompetent, når en ret i en anden medlemsstat, der har kompetence til at påkende sagens realitet, allerede har truffet afgørelse om en anmodning, der har samme genstand og hviler på samme grundlag, og som er anlagt mellem de samme parter.

Artikel 35 i forordning nr. 1215/2012 skal fortolkes således, at en anmodning om foreløbige, herunder sikrende, retsmidler skal behandles på grundlag af lovgivningen i den medlemsstat, hvor den ret, for hvilken anmodningen er indbragt, er beliggende, og bestemmelsen er ikke til hinder for en national lovgivning, der ikke tillader et søgsmål om foreløbige forholdsregler i forbindelse med en sag om et pengekrav mod staten eller en offentlig myndighed.

____________

1 EUT C 28 af 25.1.2021.