Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven kasatsionen sad – Bulgaria) – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad v. TOTO SpA – Costruzioni Generali ja Vianini Lavori SpA

(asia C-581/20)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 1 artiklan 1 kohta – Siviili- ja kauppaoikeudelliset asiat – 35 artikla – Väliaikaiset toimenpiteet ja turvaamistoimet – Viranomaisen ja kahden yksityisoikeudellisen yhtiön välillä yleisen pikatien rakennustöiden suorittamisesta tehtyyn sopimukseen perustuva oikeussuojakeino – Kyseiseen sopimukseen perustuviin sakkoihin ja vakuuksiin liittyvä väliaikaista oikeussuojaa koskeva hakemus – Pääasiassa toimivaltaisen tuomioistuimen väliaikaista oikeussuojaa koskevassa asiassa jo antama ratkaisu)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven kasatsionen sad

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Vastapuolet: TOTO SpA – Costruzioni Generali ja Vianini Lavori SpA

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 1 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion tuomioistuimessa yleisesti sovellettavien oikeussääntöjen mukaisesti vireille saatettu ja vireillä oleva väliaikaista oikeussuojaa koskeva hakemus, joka koskee sellaisen hankintamenettelyn, jossa hankintaviranomaisena on viranomainen, päätteeksi tehdyn yleisen pikatien rakennustöiden suorittamista koskevan sopimuksen täyttämiseen liittyviä sopimussakkoja, kuuluu kyseisessä säännöksessä tarkoitetun siviili- ja kauppaoikeudellisen asian käsitteen alaan.

Asetuksen N:o 1215/2012 35 artiklaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi on saatettu kyseisen säännöksen nojalla esitetty väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimia koskeva hakemus, ei ole todettava, ettei sillä ole toimivaltaa, kun toisen jäsenvaltion tuomioistuin, joka on toimivaltainen tutkimaan pääasian, on jo ratkaissut hakemuksen, jolla on sama kohde ja sama peruste ja joka on saatettu vireille samojen asianosaisten välillä.

Asetuksen N:o 1215/2012 35 artiklaa on tulkittava siten, että väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimia koskeva hakemus tutkitaan asiaa käsittelevän tuomioistuimen jäsenvaltion lain perusteella, eikä se ole esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa ei sallita rahamääräistä saatavaa valtiolta tai viranomaiselta koskevan kanteen yhteydessä väliaikaista oikeussuojaa koskevaa hakemusta.

____________

1 EUVL C 28, 25.1.2021.