Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 28 октомври 2020 г. — BV/Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie

(Дело C-570/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: BV

Ответник: Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie (Дирекция публични финанси на департамент Горна Савоя)

Преюдициални въпроси

Отговаря ли национална уредба като […] разгледаната [в акта за преюдициално запитване] на изискването за яснота и предвидимост на обстоятелствата, при които поради укриване на факти при деклариране на дължимия ДДС може да се стигне до кумулиране на производства и санкции с наказателноправен характер?

Отговаря ли национална уредба като […] разгледаната [в акта за преюдициално запитване] на изискването за необходимост и пропорционалност на кумулирането на такива санкции?

____________