Language of document :

2020 m. spalio 31 d. Tribunale di Potenza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR ir kt.

(Byla C-571/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Potenza (Potenzos teismas)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: OM

Atsakovės: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica „E.R. Duni“ di Matera

Prejudiciniai klausimai

Ar SESV 45 straipsnio 4 [dalis] suderinama, o gal akivaizdžiai prieštarauja Europos Sąjungos sutarčių normoms ir principams (SESV 45 straipsnio 1, 2 ir 3 [dalys]), kurie numato laisvą asmenų judėjimą Sąjungos viduje ir, visų pirma, 2006 m. gruodžio 12 d. Direktyvai Nr. 2006/123/EB (Direktyva Bolkestein)1 , į Italijos teisė perkeltai 2010 m. kovo 26 d. Decreto Legislativo n. 59 (Įstatyminis dekretas Nr. 59), paskelbtu 2010 m. balandžio 23 d. G.U. Nr. 94?

Ar SESV 45 straipsnio 4 [dalis] tiek, kiek joje atskiriami valstybės tarnautojai nuo privataus sektoriaus darbuotojų, be kita ko, prieštarauja Europos Sąjungos sutarties nuostatoms, draudžiančioms diskriminuoti asmenis (šiuo klausimu žr. 2014 m. kovo 25 d. EŽTT sprendimas Biasucci ir kt. /Italija), kitus, nei nurodyti aukščiau?

Ar Italijos įstatymas Nr. 508/99, be kita ko, prieštarauja Europos Sąjungos nuostatoms, kuriomis draudžiamos lygiaverčio poveikio priemonės, numatytos ES sutarties 28 ir 29 straipsniuose (po Lisabonos sutartimi įvykdytos reformos – SESV 34 ir 35 straipsniai); ES sutartimi draudžiamos normos tiek, kiek jomis siekiama bausti tam tikrų valstybių narių piliečius, palyginti su kitų valstybių narių piliečiais, laisvo asmenų judėjimo, užmokesčio sąlygų, socialinės apsaugos ir darbo sąlygų srityje?

____________

1     2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006, p. 36).