Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Potenza (Włochy) w dniu 31 października 2020 r. – OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR i in.

(Sprawa C-571/20)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Potenza

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: OM

Strona pozwana: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica „E.R. Duni” di Matera

Pytania prejudycjalne

Czy art. 45 [ust.] 4 TFUE jest zgodny, czy też jest oczywiście niezgodny z przepisami i zasadami traktatów Unii Europejskiej (art. 45 [ust.] 1, 2 i 3 TFUE), które przewidują swobodę przepływu osób w państwach członkowskich Unii, a w szczególności z dyrektywą 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. (zwaną „dyrektywą Bolkesteina”)1 transponowaną we Włoszech dekretem legislacyjnym nr 59 z dnia 26 marca 2010 r. opublikowanym w GURI nr 94 z dnia 23 kwietnia 2010 r.?

Czy, oprócz już wcześniej wskazanych, istnieje inna niezgodność art. 45 [ust.] 4 TFUE z przepisami Traktatu UE w związku z rozróżnieniem pomiędzy osobą zatrudnioną w administracji publicznej i pracownikiem prywatnego przedsiębiorstwa, w odniesieniu do przepisów Traktatu UE zakazujących dyskryminacji osób (zob. w tym względzie orzeczenie ETPC z dnia 25 marca 2014 r. Biasucci i in./Włochy)?

Czy istnieje również dalsza niezgodność włoskiej ustawy nr 508/99 z przepisami Unii Europejskiej zakazującymi środków o skutku równoważnym wskazanych w art. 28 i 29 Traktatu WE, obecnie art. 34 i 35 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w następstwie zmian wprowadzonych traktatem z Lizbony; przepisy takie są zakazane przez Traktat UE, ponieważ stawiają obywateli niektórych państw członkowskich w sytuacji niekorzystnej w porównaniu do obywateli innych państw członkowskich, jeśli chodzi o swobodę przepływu osób, wynagrodzenie i zabezpieczenie społeczne, a także warunki ich pracy?

____________

1     Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. 2006, L 376, s. 36).