Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione tributaria provinciale de Parma (Italien) den 30. oktober 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA mod Agenzia delle Entrate

(Sag C-573/20)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione tributaria provinciale de Parma

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Casa di Cura Città di Parma SpA

Sagsøgt: Agenzia delle Entrate

Præjudicielle spørgsmål

Er national lovgivning i strid med [EU-retten], og er navnlig artikel 19, [stk.] 5, og artikel 19a i dekret fra republikkens præsident nr. 633/72 (dvs. den nationale lovgivning, der regulerer den såkaldte »pro rata-moms, der ikke er fradragsberettiget«) i strid med artikel 17, stk. 2, litra a), i direktiv 388/77/EØF af 17. maj 1977 1 ?

[Er den] forskelsbehandling mellem italienske erhvervsdrivende inden for sundhedssektoren, der anses for »slutbrugere« (der pålægges moms), og erhvervsdrivende inden for sundhedssektoren i andre EU-medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Frankrig og Spanien), der anses for »mellembrugere« (med ret til momsfradrag) [forenelig med EU-retten]?

Er der tale om forskelsbehandling med hensyn til momsordningen mellem de forskellige EU-medlemsstater, eftersom læge-/sundhedsydelser, der er momsfritaget i Italien, pålægges moms i andre EU-medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Frankrig og Spanien), hvorfor de samme læge-/sundhedsydelser er underlagt en anden momssats og dermed en anderledes adgang til fradrag?

Er den forskelsbehandling mellem de italienske erhvervsdrivende inden for sundhedssektoren (herunder Casa di Cura Città di Parma) og de erhvervsdrivende i andre EU-medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Frankrig og Spanien) hvad angår den omstændighed, at læge-/sundhedsydelser er momspligtige i disse lande og dermed – til forskel fra andre erhvervsdrivende inden for sundhedssektoren – har ret til fradrag af moms erlagt ved køb, der har tilknytning til denne virksomhed, [forenelig med EU-retten]?

____________

1     Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT 1977, L 145, s. 1).