Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finansgericht Köln (Tyskland) den 3 november 2020 – ACC Silicones Ltd. mot Bundeszentralamt für Steuern

(Mål C-572/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finansgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: ACC Silicones Ltd.

Motpart: Bundeszentralamt für Steuern

Tolkningsfrågor

1.    Utgör artikel 63 FEUF (tidigare artikel 56 i EG-fördraget) hinder mot en nationell skattebestämmelse, såsom den som är i fråga i det nationella målet, enligt vilken det från ett bolag med hemvist i utlandet, som erhåller utdelning från andelsinnehav och inte uppnår det lägsta andelsinnehav som föreskrivs enligt artikel 3.1 a i direktiv 90/4351 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2003/123)2 , för en återbetalning av skatt på kapitalavkastning krävs att det genom intyg från den utländska skattemyndigheten styrks att skatten på kapitalavkastning inte kan avräknas för bolaget eller för direkta eller indirekta andelsinnehavare i bolaget eller som driftskostnader eller marknadsföringskostnader samt att någon avräkning, något avdrag eller någon uppskjutning inte heller faktiskt har ägt rum, om något sådant styrkande inte krävs för återbetalning av skatt på kapitalavkastning av ett bolag med hemvist i landet som har ett lika stort innehav?

2.    Om fråga 1 besvaras nekande:

Utgör proportionalitetsprincipen och principen om ändamålsenlig verkan hinder mot kravet på ett sådant intyg som anges i den första frågan om det i praktiken är omöjligt för en mottagare med hemvist i utlandet som uppbär utdelning från så kallade spridda innehav att lämna in ett sådant intyg?

____________

1 Rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EGT L 225, 1990, s. 6; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 25).

2 Rådets direktiv 2003/123/EG av den 22 december 2003 om ändring av direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EUT L 7, 2004, s. 41).