Language of document :

25. juulil 2014 esitatud hagi – Messi Cuccittini versus Siseturu Ühtlustamise Amet – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

(kohtuasi T-554/14)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid J. L. Rivas Zurdo ja M. Toro Gordillo)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Hispaania)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 23.aprilli 2014.aasta otsuse asjas R 1553/2013-1, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus ja kinnitati vastulausete osakonna otsust rahuldata vastulause ja jätta osaliselt registreerimata ühenduse kaubamärk nr 10 181 154 „MESSI” (kujutismärk);

mõista kohtukulud välja vastaspoolelt või –pooltelt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: Hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: Sõnalist osa „MESSI” sisaldav kujutismärk klassidesse 3, 9, 14, 16, 25 ja 28 kuuluvatele kaupadele– Ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10 181 154

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine pool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: Ühenduse sõnamärgid „MASSI” klassidesse 9, 25 ja 28 kuuluvatele kaupadele

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine