Language of document :

Talan väckt den 25 juli 2014 – Messi Cuccittini. mot harmoniseringsbyrån – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Mål T-554/14)

Ansökan är avfattad på: spanska

Parter

Sökande: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaterna J.L. Rivas Zurdo och M. Toro Gordillo)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 23 april 2014 i ärende R 1553/2013-1, i den del sökandens överklagande ogillades, vilket innebar en fastställelse av invändningsenhetens beslut att bifalla invändning B 1 938 458 och avslå ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket nr 10 181 154 ˮMESSIˮ, ochförplikta den eller de parter som motsätter sig talan.Grunder och huvudargumentSökande av gemenskapsvarumärke: SökandenSökt gemenskapsvarumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet MESSI för varor i klasserna 3, 9, 14, 16

första överklagandenämnd meddelade den 23 april 2014 i

ärende R 1553/2013-1, i d

en del sökandens överklagande ogillades,

vilket innebar en fastställelse av invändningsenhetens beslut att bifalla invändning B 1 938 458 och avslå ansökan om registrering a