Language of document : ECLI:EU:T:2018:230

Решение на Общия съд (шести състав) от 26 април 2018 г. —
Messi Cuccittini/EUIPO — J-M.E.V. e hijos (MESSI)

(Дело T554/14)

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „MESSI“ — По-ранни словни марки на Европейския съюз „MASSI“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

1.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Критерии за преценка

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 35, 36 и 65—67)

2.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Преценка на вероятността от объркване — Определяне на съответните потребители — Степен на внимание на потребителите

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 37)

3.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Фигуративна марка „MESSI“ и словни марки „MASSI“

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 42, 56, 61—64 и 75—78)

4.      Марка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Компетентност на Общия съд — Контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави — Преразглеждане на фактическите обстоятелства с оглед на доказателства, които не са били представени преди това пред инстанциите на Службата — Изключване

(член 65 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 57)

5.      Mарка на Европейския съюз — Процедурни разпоредби — Служебна проверка на фактите — Производство по възражение — Разглеждане само на изтъкнатите основания — Вземане предвид на общоизвестни факти

(член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 60)

6.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между разглежданите марки — Критерии за преценка

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 70)

7.      Mарка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Сходство между разглежданите марки — Възможност концептуалните различия да неутрализират визуалните и фонетичните сходства — Условия

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 73)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 23 април 2014 г. (преписка R 1553/2013‑1), постановено в производство по възражение със страни J-M.‑E.V. e hijos и г‑н Messi Cuccittini

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 23 април 2014 г. (преписка R 1553/2013‑1).

2)

EUIPO понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на г‑н Lionel Andrés Messi Cuccittini.

3)

J-M.‑E.V. e hijos, SRL понася направените от него съдебни разноски.