Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2021 Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-541/18, Changmao Biochemical Engineering v. Komise

(Věc C-123/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (zástupci: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA a Caviro Distillerie Srl

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

–    zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2020 ve věci T-541/18,

–    vyhověl návrhovým žádáním předneseným navrhovatelkou v její žalobě podané k Tribunálu a zrušil napadené nařízení1 v rozsahu, v němž se jí týká, nebo, podpůrně, v celém rozsahu, v souladu s článkem 61 statutu Soudního dvora; a

–    uložil žalované v prvním stupni a dalším účastnicím řízení náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelkou v rámci tohoto kasačního opravného prostředku a v řízení před Tribunálem ve věci T-541/18, nebo

–    podpůrně, vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí o některých důvodech kasačního opravného prostředku, pokud by to odůvodňoval stav řízení, a

určil, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: body 64, 65 a 74 napadeného rozsudku jsou stiženy nesprávným právním posouzením, jelikož Tribunál měl za to, že legalita unijních aktů přijatých v souladu s čl. 2 odst. 7 základního nařízení2 nemůže být přezkoumávána z pohledu Protokolu o přistoupení Čínské lidové republiky k WTO (dále jen „protokol o přistoupení»). Podpůrně, napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením z důvodu neuznání toho, že čl. 2 odst. 7 základního nařízení představuje výjimku z čl. 2 odst. 1 až 6 uvedeného nařízení, která se specificky na dovozy z Číny do Unie může uplatnit pouze na základě čl. 15 písm. a) bodu ii) čl. 15 písm. d) protokolu o přistoupení a pouze po dobu platnosti těchto ustanovení. Použití Argentiny za strany Komise jako obdobné země bylo v případě navrhovatelky chybné, a to z hlediska unijního práva i práva WTO. Tento přístup vedl k tomu, že Komise u navrhovatelky konstatovala velmi vysoké dumpingové rozpětí, přestože při alternativním použití č. 2 odst. 1 až 6 základního nařízení by nebylo zjištěno žádné.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: závěry Tribunálu v bodech 103, 106, 109 až 112, 114, 116, 117, 120 a 121 napadeného rozsudku jsou stiženy zjevným pochybením při uplatnění práva, jelikož Tribunál v nich konstatoval, že Komise neporušila čl. 3 odst. 1, 2 a 5, jakož i čl. 11 odst. 2 a 9 základního nařízení a svou povinnost řádné péče a řádné správy tím, že by opomenula při svém posouzení stavu odvětví kyseliny vinné v Unii zohlednit výsledky a aktivity společnosti Distilerie Mazzari, největšího, nejziskovějšího a nejvíce prosperujícího výrobce této kyseliny v Unii, jakož i skutečnost, že některá neuvážená investiční rozhodnutí určitých výrobců této kyseliny v Unii měly negativní dopady na jejich výsledky.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: závěry Tribunálu v bodech 138, 139, 145 až 147, 150 a 152 napadeného rozsudku jsou stiženy zjevným pochybením při uplatnění práva, jelikož Tribunál v nich konstatoval, že Komise neporušila čl. 3 odst. 1, 2 a 5, jakož i čl. 11 odst. 2 a 9 základního nařízení a svou povinnost řádné péče a řádné správy tím, že při svém posouzení pravděpodobnosti, že dojde k obnovení újmy, odmítla zohlednit aktivity společnosti Hangzou Bioking, největšího čínského výrobce kyseliny vinné do Unie, jakož i dopad klimatických změn a rozdílů v konečném použití přirozeně vzniklé kyseliny vinné a synteticky vyrobené kyseliny vinné.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se v bodech 171 a 173 až 177 napadeného rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když došel k závěru, že Komise navrhla, že navrhovatelku ve vhodný čas seznámí se všemi hlavními skutečnostmi a úvahami. Pokud by Komise splnila své povinnosti plynoucí z čl. 3 odst. 2, čl. 11 odst. 2, čl. 6 odst. 7, čl. 19 odst. 2 a 4 a čl. 20 odst. 2 a 4 základního nařízení, jakož i čl. 6 odst. 4 a 2 antidumpingové dohody WTO, předložila by navrhovatelka Komisi užitečná vyjádření a závěry ohledně zranitelnosti Unie a rizika obnovení újmy by byly odlišné a pro navrhovatelku příznivé.

Navrhovatelka mimoto zdvořile tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při zkoumání, na základě článku 296 SFEU, jejích výtek týkajících se 1) absence právního základu pro použití čl. 2 odst. 7 základního nařízení v napadeném nařízení v bodě 187 napadeného rozsudku, 2) posouzení stavu odvětví kyseliny vinné v Unii v bodě 188 napadeného rozsudku a 3) posouzení pravděpodobnosti, že dojde k obnovení újmy, a relevance výsledků společnosti Hangzhou Bioking v bodě 189 napadeného rozsudku. Tyto výtky měly být projednány před Tribunálem v rámci prvního a čtvrtého žalobního důvodu.

____________

1 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/921 ze dne 28. června 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny vinné pocházející z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. 2018, L 164, s. 14).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. 2016, L 176, s. 21).