Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 25. aprīļa spriedums (Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Asociaţia ACCEPT/Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(lieta C-81/12) 

Sociālā politika - Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā - Direktīva 2000/78/EK - 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts, 10. panta 1. punkts un 17. pants - Diskriminācijas seksuālās orientācijas dēļ aizliegums - "Faktu, pēc kuriem var secināt, ka ir bijusi diskriminācija" jēdziens - Noteikumi par pierādīšanas pienākumu - Efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas - Persona, kura uzstājas un kura gan plašsaziņas līdzekļos, gan sabiedrībā tiek uztverta kā profesionālā futbola kluba vadītājs - Publiski paziņojumi, ar kuriem tiek izslēgta futbolista, kurš tiek attēlots kā homoseksuālis, pieņemšana darbā

Tiesvedības valoda - rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Asociaţia ACCEPT

Atbildētāja: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Curtea de Apel Bucureşti - Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.), 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 10. panta 1. punkta un 17. panta interpretācija - Diskriminējoši futbolkluba personāla atlases kritēriji, kuri ir saistīti ar seksuālo orientāciju - Direktīvas piemērojamība attiecībā uz diskriminējošu paziņojumu izteikšanu presē, ja nav notikusi faktiska pieņemšanas darbā procedūra - Fakti, kuri ļauj prezumēt, ka ir pieļauta tieša vai netieša diskriminācija - Pierādīšanas pienākums - Piemērojamās sankcijas noteikumu neievērošanas gadījumā - Valsts tiesiskā regulējuma, kas nepieļauj administratīvā naudas soda piemērošanu pēc 6 mēnešu noilguma termiņa beigām, pieļaujamība - Pienākums noteikt efektīvu, samērīgu un preventīvu sodu

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 2. punkts un 10. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādi fakti kā pamatlietā jākvalificē kā "fakti, pēc kuriem var secināt, ka ir bijusi diskriminācija", attiecībā uz profesionālo futbola klubu, ja attiecīgos paziņojumus ir izteikusi persona, kura uzstājas un kura gan plašsaziņas līdzekļos, gan sabiedrībā tiek uztverta kā šī kluba galvenais vadītājs, lai gan tai katrā ziņā nav juridiskas spējas to saistīt vai pārstāvēt pieņemšanas darbā jautājumos;

Direktīvas 2000/78 10. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja tādi fakti kā pamatlietā tiktu kvalificēti kā "fakti, pēc kuriem var secināt, ka ir bijusi diskriminācija" seksuālās orientācijas dēļ, profesionālajam futbola klubam pieņemot darbā spēlētājus, tāds pierādīšanas pienākums, kāds paredzēts Direktīvas 2000/78 10. panta 1. punktā, nenoved pie tā, ka tiek prasīts pierādījums, kuru ir neiespējami sniegt, neaizskarot tiesības uz privātās dzīves aizsardzību;

Direktīvas 2000/78 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru tad, ja tiek konstatēts, ka ir notikusi diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ šīs direktīvas izpratnē, ir iespējams vienīgi izteikt tādu brīdinājumu kā pamatlietā, ja šī konstatācija tiek veikta pēc sešu mēnešu noilguma termiņa beigām, sākot no faktu notikšanas dienas, ja, piemērojot šo pašu tiesisko regulējumu, šāda diskriminācija netiek sankcionēta ar tādiem materiāltiesiskajiem un procesuālajiem noteikumiem, kuri sankcijai piešķir efektīvu, samērīgu un preventīvu raksturu. Iesniedzējtiesai jānovērtē, vai tas tā ir attiecībā uz tiesisko regulējumu pamatlietā, un vajadzības gadījumā valsts tiesības, cik iespējams, jāinterpretē atbilstoši minētās direktīvas tekstam un mērķim, lai sasniegtu tajā paredzēto rezultātu.

____________

1 - OV C 126, 28.4.2012.