Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. aprila 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti - Romunija) - Asociaţia ACCEPT proti Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Zadeva C-81/12)

(Socialna politika - Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu - Direktiva 2000/78/ES - Členi 2(2)(a), 10(1) in 17 - Prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti - Pojem ‚dejstva, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je šlo za diskriminacijo' - Prilagoditev dokaznega bremena - Učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije - Oseba, ki se predstavlja in se v javnosti dojema kot vodilna oseba poklicnega nogometnega kluba - Javne izjave, s katerimi se izključuje zaposlitev nogometaša, prikazovanega kot homoseksualca)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Asociaţia ACCEPT

Tožena stranka: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Curtea de Apel Bucureşti - Razlaga členov 2(2)(a), 10(1) in 17 Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79) - Diskriminatorna merila za izbiro osebja nogometnega kluba, ki so povezana s spolno usmerjenostjo - Uporaba Direktive v primeru diskriminatornih izjav v tisku ob neobstoju dejanskega postopka zaposlitve - Dejstva, ki omogočajo domnevo o obstoju neposredne ali posredne diskriminacije - Dokazno breme - Sistem sankcij, ki se uporabljajo za nespoštovanje določb - Dopustnost nacionalne zakonodaje, ki nasprotuje uporabi sankcije za prekršek po poteku šestmesečnega zastaralnega roka - Obveznost naložitve učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije

Izrek

1.    Člena 2(2) in 10(1) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da je dejstva v postopku v glavni stvari mogoče opredeliti kot "dejstva, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je šlo za diskriminacijo" v zvezi s poklicnim nogometnim klubom, če je zadevne izjave podala oseba, ki se predstavlja in se dojema v medijih in družbi kot vodilna oseba tega kluba, čeprav nima nujno pravne sposobnosti, da ga pravno zavezuje ali predstavlja na področju zaposlovanja.

2.    Člen 10(1) Direktive 2000/78 je treba razlagati tako, da ob domnevi, da bi se dejstva, kot so ta v postopku v glavni stvari, opredelila kot "dejstva, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je šlo za diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti" pri zaposlovanju igralcev v poklicnem nogometnem klubu, dokazno breme, kot je prilagojeno v členu 10(1) Direktive 2000/78, ne pomeni, da se zahteva dokaz, ki ga ni mogoče izvesti brez kršitve pravice do spoštovanja zasebnega življenja.

3.    Člen 17 Direktive 2000/78 je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki določa, da se sme, če se ugotovi diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti v smislu te direktive, izreči le opomin, kot je ta v postopku v glavni stvari, če do te ugotovitve pride po izteku šestmesečnega zastaralnega roka od dneva, ko je bilo dejanje storjeno, če se ob uporabi iste ureditve taka diskriminacija ne sankcionira v skladu z materialnimi in procesnimi pravili, ki določajo učinkovito, sorazmerno in odvračilno sankcijo. Naloga predložitvenega sodišča je, da presodi, ali je tako glede ureditve v postopku v glavni stvari, in po potrebi razlaga nacionalno pravo, kolikor je mogoče, ob upoštevanju besedila in namena zadevne direktive, da bi doseglo v njej določeni rezultat.

____________

1 - UL C 126, 28.4.2012.