Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 25 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Bucureşti - Rumänien) - Asociaţia ACCEPT mot Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(C-81/12)()

(Socialpolitik - Likabehandling i arbetslivet - Direktiv 2000/78/EG - Artiklarna 2.2 a, 10.1 och 17 - Förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning - Begreppet 'fakta som ger anledning att anta att det har förekommit ... diskriminering' - Fördelning av bevisbördan - Effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner - Person som utger sig för att vara och som av allmänheten uppfattas som direktör för en professionell fotbollsklubb - Offentliga uttalanden om att det är uteslutet att värva en fotbollsspelare som anges vara homosexuell)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Asociaţia ACCEPT

Motpart: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Curtea de Apel Bucureşti - Tolkning av artiklarna 2.2 a, 10.1 och 17 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16) - Diskriminerande villkor avseende sexuell läggning vid rekrytering av personal till en fotbollsklubb - Huruvida direktivet är tillämpligt med avseende på diskriminerande uttalanden i massmedia, i avsaknad av ett verkligt rekryteringsförfarande - Omständigheter som tyder på att det föreligger direkt eller indirekt diskriminering - Bevisbörda - Bestämmelser om sanktionsåtgärder för de fall där bestämmelserna inte iakttas - Huruvida sådana nationella bestämmelser är tillåtna som utgör hinder för att fatta beslut om vitesföreläggande efter utgången av en sexmånadersfrist - Krav på att sanktionsåtgärder ska vara effektiva, stå i rimlig proportion till överträdelsen samt vara avskräckande

Domslut

Artiklarna 2.2 och 10.1 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas på så sätt att sådana omständigheter som de som gett upphov till det nationella målet kan anses utgöra ˮfakta som ger anledning att anta att det har förekommit ... diskrimineringˮ med avseende på en professionell fotbollsklubb, trots att de aktuella uttalandena gjorts av en person som utger sig för att vara och som av massmedier och i samhället uppfattas som fotbollsklubbens huvudsakliga direktör, utan att denne nödvändigtvis har firmateckningsrätt eller rätt att företräda klubben med avseende på anställningar.

Artikel 10.1 i direktiv 2000/78 ska tolkas på så sätt att - för det fall att sådana omständigheter som de som gett upphov till det nationella målet anses utgöra ˮfakta som ger anledning att anta att det har förekommit ... diskrimineringˮ på grund av sexuell läggning i samband med en professionell fotbollsklubbs anställning av spelare - de bevisbörderegler som föreskrivs i artikel 10.1 i direktiv 2000/78 inte innebär att det krävs bevisning som är omöjlig att ge in utan att kränka rätten till privatliv.

Artikel 17 i direktiv 2000/78 ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka det - vid konstaterad diskriminering på grund av sexuell läggning i den mening som avses i detta direktiv - endast är möjligt att utfärda en varning såsom den som är i fråga i det nationella målet när diskrimineringen konstateras efter utgången av preskriptionsfristen på sex månader från och med tidpunkten för de faktiska omständigheterna, om tillämpningen av dessa nationella bestämmelser leder till att det inte vidtas några sanktionsåtgärder mot diskrimineringen som i materiellt och processuellt hänseende är effektiva, proportionerliga och avskräckande. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva om så är fallet beträffande de nationella bestämmelser som är i fråga i det nationella målet, och att i förekommande fall och i största möjliga utsträckning tolka nationell rätt mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte för att uppnå det resultat som eftersträvas med direktivet.

____________

1 - ) EUT C 126, av den 28 april 2012.