Language of document :

Žaloba podaná dne 1. února 2021 – Evropská komise v. Belgické království

(Věc C-60/21)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: W. Roels, V. Uher, zmocněnci)

Žalované: Belgické království

Návrhová žádání

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Belgické království tím, že ponechalo v platnosti ustanovení, podle kterých

je odpočet vyživovacích rent nebo kapitálových částek namísto takových rent a doplňkových rent ze zdanitelného příjmu odepřen plátcům renty, kteří nejsou rezidenty v Belgii, pobírají v tomto státě méně než 75 % svých příjmů z výdělečné činnosti a nemohou mít nárok na tentýž odpočet v členském státě svého bydliště z důvodu nízké výše svým příjmů v tomto státě,

nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 45 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a z článku 28 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), a

uložil Belgickému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby uplatňuje Komise jediný žalobní důvod vycházející z toho, že dotčené právní předpisy mohou odradit daňové nerezidenty od toho, aby využívali svobod pohybu zaručených Smlouvami a konkrétně volného pohybu pracovníků podle článku 45 SFEU a článku 28 Dohody o EHP.

Daňový nerezident, který nedosahuje v Belgii alespoň 75 % svých zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a který fakticky nemůže mít nárok na odpočet vyživovacích rent ve státě svého bydliště, jelikož nemá v tomto státě dostatečné zdanitelné příjmy, je totiž podle belgických právních předpisů zbaven nároku na jakýkoli odpočet těchto rent. Z judikatury Soudního dvora a zejména z jeho rozsudku ze dne 10. května 2012, Evropská komise v. Estonsko (C-39/10), přitom vyplývá, že v takovém případě přísluší státu zaměstnání zohlednit osobní a rodinnou situaci daňového nerezidenta.

____________