Language of document :

Överklagande ingett den 2 februari 2021 av SGL Carbon SE av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen i ökad sammansättning) meddelade den 16 december 2020 i mål T-639/18, SGL Carbon SE mot kommissionen

(Mål C-65/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: SGL Carbon SE (ombud: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien och Europeiska kemikaliemyndigheten

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak, och

låta frågan om rättegångskostnader anstå.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Det utgjorde ett rättsligt fel när tribunalens drog slutsatsen att klagandens argument att kommissionen gjorde ett uppenbart fel inte nödvändigtvis även betyder att kommissionen åsidosatt sin omsorgsskyldighet.

Andra grunden: Tribunalen gjorde ett rättsligt fel när den fann att punkt 4.1.3.5.5 i bilaga I till förordning nr 1272/20081 inte var tillräckligt juridiskt tydlig och lade detta till grund för att underkänna klagandens faktiska rättsliga argument.

Tredje grunden: Tribunalen kunde inte stödja sig på slutsatsen att det tillämpliga regelverket var komplext för att ursäkta kommissionen underlåtenhet att beakta att högtemperatursbeck inte är lösligt. Tribunalen kom i själva verket fram till motsatt slutsats i ett tidigare, relaterat mål (mål T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA m.fl. mot kommissionen). Utan någon förklaring till att den nu kommit fram till motsatsen är tribunalens motivering otillräcklig och motstridig.

Fjärde grunden: Tribunalen tillämpade felaktigt det ordinarie testet för tillbörlig omsorg. När tribunalen fann att kommissionen agerat som vilken annan ordinarie, tillbörligt omsorgsfull förvaltningsmyndighet hade gjort, utgick den från ett oriktigt och olämpligt jämförelseobjekt för att bedöma om kommissionen visat en ordinarie tillbörlig omsorg.

Femte grunden: Tribunalens motivering är otillräcklig och motstridig såtillvida att den fann – utan att ange någon bevisning och enbart genom att stödja sig på generaladvokatens förslag till avgörande – att kommissionen kan ha haft svårigheter att rätta sin uppenbart oriktiga bedömning och därmed antydde att kommissionens tillvägagångssätt var ursäktligt.

Sjätte grunden: Det utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen fann att kommissionens fel var ursäktligt med hänvisning till försiktighetsprincipen, eftersom det är fast rättspraxis att den principen inte kan åberopas vid klassificering av ett ämne.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 2008, s. 1).