Language of document :

Žaloba podaná dne 3. února 2021 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-70/21)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Konstantinidis, M. Noll-Ehlers)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

a) konstatoval, že:

Řecká republika tím, že systematicky a neustále překračovala mezní hodnoty koncentrace částic PM10, pokud jde o denní maximální hodnotu od roku 2005 v zóně/aglomeraci EL0004 v Soluni, nesplnila povinnost, která pro ni vyplývá z ustanovení článku 13 ve spojení s přílohou XI směrnice 2008/501 ;

Řecká republika tím, že nepřijala od 11. června 2010 opatření nezbytná k tomu, aby byly dodržovány mezní hodnoty PM10 v zóně/aglomeraci EL0004 v Soluni, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50 (ve spojení s přílohou XV, částí A, této směrnice) a přesněji nesplnila povinnost, která pro ni vyplývá z čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce uvedené směrnice na přijetí vhodných opatření, aby bylo období překročení mezních hodnot co možná nejkratší.

b) uložil Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Prvním žalobním důvodem Komise zdůrazňuje, že směrnice 2008/50 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu vyžaduje, aby členské státy omezily expozici občanů jemným částicím zvaným suspendované částice (PM10). Komise tvrdí, že od roku 2005, tedy data, kdy se dodržování mezních denních a ročních hodnot PM10 stalo povinným (původně na základě čl. 5 odst. 1 směrnice 1999/30, poté na základě článku 13 směrnice 2008/50), Řecká republika na základě ročních zpráv o kvalitě ovzduší, které předává, nezajistila soudržné dodržování  maximálních denních hodnot v aglomeraci EL0004 v Soluni.

Druhým žalobním důvodem Komise uvádí, že směrnice 2008/50 ukládá členským státům v případě překročení mezních hodnot povinnost jasně a urgentně schválit plány kvality ovzduší, které obsahují náležitá opatření, aby bylo období překročení mezních hodnot co možná nejkratší. Komise tvrdí, že Řecká republika nevypracovala náležitý plán kvality ovzduší pro aglomeraci EL0004 v Soluni v rozporu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2008/50.

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. 2008, L 152, s. 1).