Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) op 4 februari 2021 – SIA „PRODEX” / Valsts ieņēmumu dienests

(Zaak C-72/21)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Augstākā tiesa (Senāts)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster in eerste aanleg en verzoekster tot cassatie: SIA „PRODEX”

Verweerster in eerste aanleg en verweerster in cassatie: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciële vragen

Moet de gecombineerde nomenclatuur die is opgenomen in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief1 , zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 20112 , aldus worden uitgelegd dat onderverdeling 4418 20 ervan als afzonderlijke goederen deurkozijnen, deurlijsten en drempels kan omvatten?

Kan onderverdeling 4418 20 van de gecombineerde nomenclatuur, gelezen in het licht van regel 2, onder a), eerste volzin, van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I, eerste deel, titel I, onder A, bij verordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, ook deurkozijnen en deurlijsten, deurpanelen en drempels in niet-afgewerkte staat omvatten voor zover deze de essentiële kenmerken van deurkozijnen, deurlijsten en drempels in complete of in afgewerkte staat vertonen?

Moeten de in het hoofdgeding aan de orde zijnde panelen en lijsten, die zijn voorzien van een profiel en een decoratieve afwerking die objectief aantonen dat ze bestemd zijn voor de vervaardiging van deuren, deurkozijnen, deurlijsten en drempels, maar die, voordat de deur wordt gemonteerd, moeten worden bijgesneden om de lengte ervan aan te passen, en waarin inkepingen voor hengsels, en eventueel ook uitsparingen voor scharnieren alsook slotgaten moeten worden gemaakt, worden ingedeeld onder onderverdeling 4418 20 of, afhankelijk van de kenmerken van de specifieke panelen of lijsten, onder de posten 4411 en 4412 van de gecombineerde nomenclatuur?

____________

1 PB 1987, L 256, blz. 1.

2 Verordening tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB 2011, L 282, blz. 1).