Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 2 февруари 2021 г. — Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(Дело C-62/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ищец и жалбоподател в ревизионното производство: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Ответници: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Преюдициални въпроси

Обстоятелството, посочено в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/20091 и в член 63, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/10012 , че всяко физическо или юридическо лице, както и организация за защита на интересите на определени лица, която има процесуална правоспособност, може да подаде искане за отмяна на марка на Европейския съюз поради неизползването ѝ, води ли до недействителност на договорно споразумение, с което трето лице се задължава спрямо притежателя на марка на Европейския съюз да не подава пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост искане за отмяна на тази марка на Европейския съюз поради неизползване?

Обстоятелството, посочено в член 56, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 и в член 63, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001, че всяко физическо или юридическо лице, както и организация за защита на интересите на определени лица, която има процесуална правоспособност, може да подаде искане за отмяна на марка на Европейския съюз поради неизползването ѝ, означава ли, че влязло в сила решение на съд на държава членка, което задължава ответника да оттегли подадено лично от него или от упълномощено от него трето лице искане за отмяна на марка на Европейския съюз поради неизползването ѝ, не следва да се взема предвид в производството по отмяна пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и съдилищата на Съюза?

____________

1 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) (OB L 78, 2009 г., стр. 1).

2 Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (OB L 154, 2017 г., стр. 1).