Language of document :

Жалба, подадена на 2 февруари 2021 г. от Laure Camerin срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 24 ноември 2020 г. по дело T-367/19, Camerin/Комисия

(Дело C-63/21 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Laure Camerin (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да отмени определението на Общия съд, постановено на 24 ноември 2020 г. по дело T-367/19,

Да осъди Комисията да заплати изцяло съдебните разноски, включително разноските в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

С жалбата се иска отмяна на обжалваното определение в частта, в която Общият съд е обявил, че липсват основания за произнасяне и, че жалбата за частична отмяна на решението на PMO от 17 април 2019 г. и за обезщетение за неимуществени вреди, претърпени поради допуснатите от PMO нарушения, които не позволяват на жалбоподателя да живее достойно, е недопустима.

В жалбата си жалбоподателката оспорва по-специално точки 50 — 52 и 54, точки 57 — 62 и 67, както и точки 73 — 74 от обжалваното определение.

В подкрепа на жалбата жалбоподателката изтъква едно единствено основание: изопачаване на фактите и очевидни грешки при преценката, довели до неточна правна мотивация.

____________