Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 marca 2013 r. – Scheefer przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-41/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Rozwiązanie umowy z członkiem personelu tymczasowego zawartej na czas nieokreślony – Prawnie uzasadniony powód)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Séverine Scheefer (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele:  R. Adam i P. Ketter, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Montebello-Demogeot i M. Ecker, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu o rozwiązaniu umowy o zatrudnieniu skarżącej jako członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony oraz żądanie odszkodowawczeSentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Séverine Scheefer pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski.