Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 19 юни 2013 г. — CF/ЕААБ

(Дело F-40/12)1

(Публична служба ― Бивш срочно нает служител― Договор, сключен за определен срок ― Уволнение по време на отпуск по болест ― Член 16 от УРДС ― Член 48, буква б) от УРДС ― Психически тормоз)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CF (Bierges, Белгия) (представител: адв. A. Schwend)

Ответник: Европейска агенция за авиационна безопасност (представители: M. F. Manuhutu, подпомаган от адв. D. Waelbroeck и адв. A. Duron)

Предмет

Искане за отмяна на решението за уволнение на жалбоподателя и искане за поправяне на вредите, за които се твърди, че са претърпени в резултат на това уволнение и на твърдения тормоз

Диспозитив

Отменя решението от 24 май 2011 г., с което органът, упълномощен да сключва договори за назначаване в Европейската агенция за авиационна безопасност, е развалил договора на CF като срочно нает служител.

Осъжда Европейската агенция за авиационна безопасност да заплати на CF сумата от 88 189,76 EUR за поправяне на неговите имуществени вреди.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейската агенция за авиационна безопасност понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе три четвърти от съдебните разноски на CF.

CF понася една четвърт от направените от него съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 184, 23.6.2012 г., стр. 24.