Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 19. jūnija spriedums – CF/EASA

(lieta F-40/12) 1

Civildienests – Bijušais pagaidu darbinieks – Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums – Atlaišana no darba slimības atvaļinājuma laikā – Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 16. pants – Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 48. panta b) punkts – Psiholoģiska vardarbība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CF (Bierges, Belģija) (pārstāvis A. Schwend, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (pārstāvji M. F. Manuhutu, kam palīdz D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja atlaišanu un prasība atlīdzināt kaitējumu, kas, iespējams, nodarīts šīs atlaišanas un apgalvotās vardarbības dēļ

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2011. gada 24. maija lēmumu, ar kuru Eiropas Aviācijas drošības aģentūras institūcija, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, izbeidza pagaidu darbinieka CF darba līgumu;

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra izmaksā CF summu EUR 88 189,76 apmērā kā atlīdzību par radītiem materiāliem zaudējumiem;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina trīs ceturtdaļas no CF tiesāšanās izdevumiem;

CF sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1      OV C 184, 23.06.2012., 24. lpp.