Language of document :

Žaloba podaná 2. apríla 2012 – ZZ a ZZ/Komisia

(vec F-44/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie návrhov na prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred vstupom do služieb Komisie na základe výpočtu zohľadňujúceho nové všeobecné vykonávacie ustanovenia (VVU), ktoré nadobudli účinnosť po podaní žiadostí žalobcov o prevod

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia o zamietnutí sťažností žalobcov, ktorými sa domáhali uplatnenia VVU a prírastkových mier účinných v čase podania ich žiadosti o prevod ich práv na dôchodok,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutia upravujúce výpočet započítania ich práv na dôchodok nadobudnutých pred ich vstupom do služieb Komisie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.