Language of document :

Talan väckt den 2 april 2012 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-44/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av erbjudanden om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst vid kommissionen på grundval av en beräkning som tar hänsyn till de nya allmänna genomförandebestämmelser som trädde i kraft efter sökandenas ansökan om överföring.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten om att underkänna sökandenas klagomål som syftar till att de allmänna genomförandebestämmelser och de försäkringstekniska taxor som var i kraft vid tiden för deras begäran om överföring av pensionsrättigheter ska tillämpas,

i nödvändig mån ogiltigförklara de beslut som avser beräkningen av de pensionsrättigheter som de förvärvat innan de trädde i tjänst vid kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.