Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2012 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-41/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: R. Adam i P. Ketter, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o rozwiązaniu umowy o zatrudnieniu strony skarżącej jako członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony oraz żądanie odszkodowawcze

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 20 czerwca 2011 r. o rozwiązaniu umowy o zatrudnieniu strony skarżącej jako członka personelu tymczasowego na czas nieokreślony;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji Parlamentu o nieuwzględnieniu zażalenia strony skarżącej;

orzeczenie o ponownym zatrudnieniu strony skarżącej w Parlamencie Europejskim;

subsydiarnie i gdyby, co nieprawdopodobne, Sąd uznał, że nie może orzec o ponownym zatrudnieniu, gdyż nie leży to ani w interesie strony skarżącej, ani Parlamentu, zasądzenie od Parlamentu Europejskiego odszkodowania za szkodę materialną w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za 36 miesięcy, ewentualnie w innej kwocie oszacowanej ex aequo et bono, a także zadośćuczynienia za krzywdę w kwocie 15000 EUR ;

zastrzeżenie na rzecz strony skarżącej na przyszłość wszelkich praw, dróg, środków i powództw, w szczególności prawa do dochodzenia dalszego odszkodowania z tytułu szkody poniesionej wskutek nieprawidłowego zachowania Parlamentu oraz do przedstawienia owych dowodów oraz wezwania świadków w sprawie;

obciążenie Parlamentu wszystkimi kosztami postępowania w instancji, w tym kosztów adwokackich poniesionych przez stronę skarżącą.