Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2012 r. – ZZ przeciwko EIGE

(Sprawa F-43/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck, S. Woog)

Strona pozwana: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji EIGE w sprawie wniosku strony skarżącej o uzyskanie dodatku za sprawowanie funkcji kierowniczych w okresie od dnia 1 czerwca [2010 r.] do dnia 30 września 2011 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji dyrektor EIGE z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie wniosku strony skarżącej o uzyskanie dodatku za sprawowanie funkcji kierowniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2011 r., potwierdzonej, po złożeniu przez stronę skarżącą zażalenia, decyzją pełnomocnika ds. zasobów ludzkich EIGE z dnia 27 lutego 2012 r.;

nakazanie wypłaty dodatku za sprawowanie funkcji kierowniczych za okres od dnia 1 czerwca 2010 r. do dnia 30 września 2011 r., wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi w stawce ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania, powiększonej o dwa punkty, od dnia 30 września 2011;

obciążenie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn kosztami postępowania.