Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 4 май 2016 г. — Bouvret/Комисия

(Дело F-42/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Съюза по национална пенсионноосигурителна схема — Прехвърляне към пенсионноосигурителната схема на Съюза — Прието от заинтересованото лице предложение за бонус за осигурителен стаж, основаващо се на нови общи правила за прилагане — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Florence Bouvret (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, и накрая J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Martin и J. Baquero Cruz, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G. Gattinara, и накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на предложението за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на изчислението, вземащо предвид новите Общи правила за прилагане, които влизат в сила след подаването на заявлението за прехвърляне на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Г-жа Florence Bouvret понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1     ОВ C 184, 23.6.2012 г., стр. 25