Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 4. maj 2016 – Bouvret mod Kommissionen

(Sag F-42/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i medfør af en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – forslag om pensionsgivende tjenesteår, accepteret af den pågældende, baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser – formalitetsindsigelse – begrebet bebyrdende retsakt – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Florence Bouvret (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi, dernæst ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af forslaget til overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen på grundlag af den beregning, der tager hensyn til de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser, der trådte i kraft efter, at sagsøgeren havde indgivet sin ansøgning om overførsel.

Konklusion

Sagen afvises.

Florence Bouvret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 184 af 23.6.2012, s. 25.