Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2016. aasta määrus – Maes ja Strojwas versus komisjon

(kohtuasi F-44/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Lepingulised töötajad – Pension – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused – Liidu pensioniskeemi ülekandmine – Staažilisa ettepanek, mille on teinud ametisse nimetav asutus või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus ja mis põhineb uutel üldistel rakendussätetel – Vastuvõetamatuse vastuväide – Mõiste „huve kahjustav akt“ – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Olivier Maes (Bangkok, Tai) ja Michal Strojwas (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise ettepanek arvutuse alusel, mis võtab arvesse uusi üldisi rakendussätteid, mis jõustuvad pärast hagejate esitatud ülekandmise taotlusi.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Olivier Maesi ja Michal Strojwasi kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 184, 23.6.2012, lk 25.