Language of document : ECLI:EU:T:2014:863

Решение на Общия съд (девети състав) от 8 октомври 2014 г. —
Laboratoires Polive/СХВП — Arbora & Ausonia (dodie)


(Дела T‑122/13 и T‑123/13)

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „dodie“ — По-ранни национални словни марки „DODOT“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

1.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Критерии за преценка (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 20, 21 и 54)

2.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Фигуративна марка „dodie“ и словни марки „DODOT“ (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 24, 28—30, 53 и 57)

3.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между разглежданите марки — Критерии за преценка — Комбинирана марка (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 31 и 32)

Предмет

Две жалби срещу две решения на втори апелативен състав на СХВП от 28 ноември 2012 г. (съответно преписки R 2324/2011‑2 и R 2325/2011‑2), постановени в две производства по възражение със страни Arbora & Ausonia, SLU и Laboratoires Polive

Диспозитив

1)

Съединява дела T‑122/13 и T‑123/13 за целите на съдебното решение.

2)

Отменя решенията на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 28 ноември 2012 г. (преписки R 2324/2011‑2 и R 2325/2011‑2).

3)

СХВП понася направените от нея съдебни разноски и тези на Laboratoires Polive.

4)

Arbora & Ausonia, SLU понася направените от него съдебни разноски.