Language of document :

Жалба, подадена на 25 юли 2014 г. — Messi Cuccittini/СХВП – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Дело T-554/14)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Барселона, Испания) (представители: J. L. Rivas Zurdo и M. Toro Gordillo, abogados)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Испания)

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд :

да отмени решението на първи апелативен състав на СХВП от 23 април 2014 г. по преписка R 1553/2013-1, доколкото отхвърляйки жалбата на жалбоподателя той потвърждава решението на отдела по споровете, с което се уважава възражение B 1 938 458 и частично се отказва регистрацията на фигуративната марка на Общността № 10 181 154 „ MESSI “,

да осъди ответника или ответниците да заплатят съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка със словен елемент „ MESSI“ за продукти от класове 3, 9, 14, 16, 25 и 28 — Заявка за марка на Общността № 10 181 154Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: другата страна в производството пред апелативния съставМарка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: словните марки на Общността „ MASSI “ за продукти от класове 9, 25 и 28Решение на отдела по споровете: уважава възражениетоРешение на апелативния състав: отхвърля жалбатаИзложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009